Pojke som sitter omgiven av såpbubblor

Barn och ungdom

Kooperativet OLJA tar emot ansökningar från samtliga personkretsar i LSS och vänder sig även till assistansberättigade barn. Barn är man enligt lagen upp till 18 år.

Barnets bästa

Kooperativet OLJAs arbete utifrån barnets bästa förutsätter att vi som assistansanordnare verkar för att assistansen utformas på ett sådant sätt att barnets växande och frigörelse främjas.

Vi beaktar barnets bästa genom att se till barnperspektivet, där vi tar till oss föräldras åsikter, tankar och känslor för att kunna utforma barnets assistans på bästa sätt. Kooperativet OLJA arbetar med barnets bästa genom:

  • Uppföljningssamtal och uppdatering av genomförandeplan en gång per år
  • Att erbjuda utbildning till föräldrar och personliga assistenter
  • Anpassat informationsmaterial som vänder sig till barn
  • Att erbjuda stöd till föräldrar/anhöriga
  • Särskilda rutiner vid rekrytering av personliga assistenter till barn
  • Att så långt som möjligt beakta barnets åsikt och önskemål vid rekrytering av personliga assistenter.

Barnets rätt att få information

Kooperativet OLJA arbetar för att barn i verksamheten ska få information och kunskap om personlig assistans. Detta ska bl.a. göras genom:

  • Anpassat och skriftligt informationsmaterial
  • Samtal med barn om assistansens utformning och innehåll vid t.ex. uppföljningssamtal, med beaktande av barnets ålder och mognad, dock alltid i samarbete och med samtycke från föräldrar.

Barnets rätt att framföra sina åsikter

Kooperativet OLJA samarbetar med föräldrar och personliga assistenter för att ge barnet möjligheter att framföra sin åsikter.

Detta görs vid t.ex. uppföljningssamtal i rekryteringsprocessen. Graden av delaktighet ska sättas i relation till barnets ålder och mognad.

Kooperativet OLJAs kvalitetsarbete och mål

Samverkan med barnets föräldrar och personliga assistenter är en förutsättning för kvalitetsarbete med att möta de krav som ställs på oss som assistansanordnare för ett barn.

Vårt mål är att ansvaret förflyttas från föräldrar till barnet allt eftersom barnet växer, med beaktande av mognad och utveckling och i nära samverkan med föräldrarna.

Barnets assistans - barnets möjligheter

Den personliga assistenten är barnets möjlighet att så långt som det går kunna leva som andra barn, men barnets personliga assistenter är också föräldrarnas möjlighet att vara föräldrar på samma vilkor som föräldrar till barn utan behov av personlig assistans.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)